vandaag op 8-8-2016 om tijd 09,27 is een corrupte rechter R.B. Eiegman gewraakt en gaat gewoon door in strijd met de wet om Weber te naaien
https://www.youtube.com/watch?v=oNuUBpXTIGM

 

 

Dhr. G. Weber, mens van vlees en bloed,

 

tegen

 

Openbaar Ministerie

Politie Lelystad

Rechtbank Midden Nederland

 

Betreft: Treiteren van Weber door notaris/rechters/politie/OM inzake gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking van Weber m.b.t. testament en de laatste wens van de overledene zus van Weber met als financieel oogmerk Weber zijn erfenis te jatten en familie van Weber tegen elkaar op te zetten en hun leven onmogelijk te maken in dit treiterproces.


Betreft: Uw Kenmerk 5121346 LM VERZ 16 d.d. 23 maart 2015 inzake een onjuiste vordering legitimatie Weber door "aspirant" van de politie Lelystad. Weber had niets verkeerds gedaan en werd alleen aangehouden tbv identiteitscontrole van Weber.

 


Zie filmpje mishandeling
https://youtu.be/Zjs9JwwNIaM

 

 

Zie filmpje mishandeling https://youtu.be/6sIS0zubZ1A

 

 

 

Weber wordt  geïntimideerd en in elkaar geslagen en bedreigd door politie op Internet zie commentaar op het ander filmpje

 

Betreft : Gefabriceerd beledigen door politie met zaaknummer 16-057236-15 d.d. 23 maart 2015 Als de politie de auto niet had laten stoppen ter onrechtmatige identiteitscontrole, dan zouden de gefabriceerde belediging van een NEP agent niet tot stand zijn gekomen  Dan zou er ook GEEN redelijk vermoeden van schuld zijn ontstaan,

 

 

Betreft: VOORVRAAG NIET-ONTVANKELIJK. De weigering van de politiemedewerkers om zich op verzoek van Weber gelijk te identificeren. Om die reden kan volgens Weber niet worden gesproken van een rechtmatige uitoefening van het ambt der politie.

 

Betreft: Verzoek om schadevergoeding zoals onder is vermeld onder het kopje TEGENVORDERING

 

 

Hoorzitting 8 augustus 2016 om 09.00 uur.

 

Geachte (anonieme) kantonrechter ,

 

Geachte (anonieme)  Officier van Justitie,

 

Geeft eerbiedig te kennen.

 

VOORVRAAG.

U vraagt mij naar mijn natuurlijk persoonsgegevens dat ben ik niet.

 

Uit uw vraag u bent de Heer Weber = de Natuurlijk Persoon  kan geconcludeerd worden dat de verwijzing naar art. 94. van de Grondwet annex de uitleg van de Universele Verklaring v/d Rechten v/d Mens nog niet geheel en al begrepen is. Anders zou Uw vraag  zijn bent u De Heer Weber van de familie Weber.

 

Artikel 51 strafrecht "alleen rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen strafbare feiten begaan: Mensen van vlees en bloed niet Omdat ik mezelf verklaard heb om mijn familienaam terug te claimen is het aanspreken van een natuurlijk persoon niet meer op mij van toepassing.

 

Want een BurgerServiceNummer is onze BurgerSlavenNummer

 

De Kenmerken van een vrij mens is dat Weber Vogelvrij is verklaard omdat bestuur/kanton/raadkamer/klachten/ingebrekestellingen en aangiftes van Weber niet meer worden behandeld  ook al om het feit dat Weber zijn mensen rechten worden geschonden of u mijn mensen rechten te respecteren en deze ook uit te voeren.

 

Ik verzoek u eerst op deze VOORVRAAG te beslissen dat ik geen natuurlijk persoon ben maar een mens van vlees en bloed Weber van de familie Weber.

 

Geen eerlijk rechtsproces. Weber heeft de boete al moeten betalen ivm zekerheidsstelling  de rechtbank heeft er alle belang bij om het geld te behouden voor de Staat der Nederlanden als werkgever van u als rechter en voor het spekken van de staatskas waar (rechterlijke) ambtenaren van worden uitbetaald. Ook al om het feit als ik in mijn gelijk gesteld  zou worden er een schadeloosstelling zou volgen en om die reden heeft de rechter er belang bij om je te (financieel) aan te pakken en te veroordelen.

 

De rechter kan mij niet veroordelen op de wet en de jurisprudentie.
Vergelijkingsmethode zoals ik beschrijf in mijn pleitnota ,
De rechter kan mij alleen veroordelen op zijn macht misbruik en heb dan te maken gehad met een corrupte rechter je kan je dan afvragen wat hij heeft geleerd met zijn peperdure opleiding om alleen Weber (normale burgers) te belazeren.

Uitspraak jurisprudentie: 

Legitimatie gelijk oversteken

Uitspraak jurisprudentie:  http://www.ankerenanker.nl/nieuws/archief/299_politie-wil-legitimatie-niet-tonen-vrijspraak

De legitimatieplicht van de burger is echter gelijk aan de legitimatieplicht van de toezichthouder of opsporingsambtenaar en gelijk oversteken kan door de burger wel worden afgedwongen. Hij zal gewoon aan zijn identificatieplicht moeten voldoen en is strafbaar als hij dit weigert.

De politierechter in Leeuwarden een 20-jarige inwoner van Buitenpost in 2011
vrijgesproken van het plegen van verzet bij aanhouding. De man werd tijdens de lokale feestweek in augustus 2009 aangesproken door de politie wegens een verdenking van wildplassen. Toen de agenten - in uniform - de man naar diens ID-bewijs vroegen, zei de man dat hij wilde dat de politie zichzelf eerst legitimeerde. De politie voldeed niet aan dat verzoek. Daarop werd de jongeman aangehouden. Volgens de politie zou hij zich daarbij hebben verzet. Het OM vorderde een voorwaardelijk geldboete van € 150 en een proeftijd van één jaar.

Raadsman mr. Tjalling van der Goot voerde aan dat volgens de wet eerst moet worden vastgesteld of de agenten rechtmatig werkzaam waren (art. 180 wetboek van strafrecht). Op grond van de Ambtsinstructie voor de politie dient een politie zich te legitimeren. Er was geen sprake van een hectische situatie. Ook anderszins waren er geen omstandigheden die maakten dat de politie zich niet dadelijk kon legitimeren. Om die reden kan volgens de verdediging niet worden gesproken van een rechtmatige uitoefening van de bediening.

De rechter sprak vrij. Volgens de rechter dient een agent zich onmiddellijk te legitimeren. Die regel lijdt slechts uitzondering indien van de politie onder omstandigheden niet kan worden gevergd dat zij zich tevoren identificeren. Dat kan het geval zijn indien er sprake is van gevaar of van hectiek. De uitspraak is principieel. De rechter legt de legitimatieplicht ruim uit en oordeelt dat bij schending van dit vereiste sprake is van onrechtmatig handelen van de politie. Het niet-naleven van de legitimatieplicht kan gevolgen hebben voor het bewijs, zoals ook in deze zaak. In de praktijk blijkt veelal niet uit de stukken dat de politie zich voorafgaande aan haar actie heeft gelegitimeerd.

Misbruik van bevoegdheid; stoppen auto voor controle identiteitspapieren

Uitspraak jurisprudentie:  LJN: BL8763, Rechtbank 's-Hertogenbosch, 25 maart 2010

De rechtbank dient derhalve de vraag te beantwoorden of de door de agenten uitgeoefende controle van de identiteitspapieren redelijkerwijs noodzakelijk was voor de uitoefening van de politietaak. Op grond van de Politiewet 1993 heeft de politie als taak: de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, de handhaving van de openbare orde en de verlening van hulp aan hen die deze behoeven. 8 In de onderhavige zaak gaat het om de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.

Of het in dit geval voor de uitoefening van deze politietaak noodzakelijk was de identiteitspapieren te controleren, kan niet zonder meer worden opgemaakt uit de tekst van de wet. Wel noemt de wetgever in de Nota naar aanleiding van het Verslag enkele voorbeelden waarin uitoefening van de politietaak noodzakelijk wordt geacht. 9 Genoemd worden de volgende voorbeelden: dreigende wanordelijkheden op straat, dreiging met terroristische aanslagen, oploopjes van omstanders die pogen een arrestatie te beletten, vragen naar de identiteit van burgers die een brand hebben waargenomen. Andere voorbeelden zijn te vinden in de Aanwijzing uitbreiding identificatieplicht van het College van procureurs-generaal, in werking getreden per 1 januari 2005. 10 Het College noemt bij wijze van voorbeeld de volgende situaties waarin identiteitscontrole aangewezen kan zijn:
- een auto rijdt 's nachts rond op een industrieterrein;
- het vaststellen van de identiteit van getuigen bij een schietpartij op straat of in een café;
- in een groepje bekende dealers duikt een onbekende op;
- hangjongeren veroorzaken overlast in de openbare ruimte;
- een brand waarbij de mogelijke brandstichter zich tussen de toegestroomde belangstellenden zou kunnen bevinden;
- bij (dreigende) rellen bij evenementen zoals voetbalwedstrijden;
- bij onrust of dreigend geweld in uitgaansgebieden en openbare manifestaties waarbij

De rechtbank is - mede gelet op de hierboven genoemde voorbeelden - van oordeel dat de opsporingsambtenaren in de door hen geschetste situatie niet bevoegd waren over te gaan tot het vorderen van identiteitsbewijzen. Het enkele feit dat rond middernacht een auto met een Duits kenteken door Boxtel rijdt en dat enkele inzittenden uit deze auto stappen, maakt het niet redelijkerwijs noodzakelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde dat de inzittenden worden onderworpen aan een identiteitscontrole. Er is derhalve sprake van misbruik van de in de Wet op de identificatieplicht gegeven controlebevoegdheid. De rechtbank merkt dit aan als een onherstelbaar vormverzuim in de zin van artikel 359a Sv.

Rechtsgevolgen van het vormverzuim.
Als verdachten toestemming hebben gegeven voor nader opsporingsonderzoek, dan kunnen de resultaten daarvan tot het bewijs dienen, ook als in een eerder stadium sprake is geweest van een onherstelbaar vormverzuim (zie Hoge Raad 27 mei 1997, LJN: ZD0721).

De volgende vraag is dan of aan het geconstateerde vormverzuim een rechtsgevolg moet worden verbonden, en zo ja welk rechtsgevolg.
Ingevolge het tweede lid van artikel 359a Sv dient de rechtbank daarbij rekening te houden met het belang dat het geschonden voorschrift dient, de ernst van het verzuim en het nadeel dat daardoor wordt veroorzaakt.
Het belang van het geschonden voorschrift is gelegen in de rechten en vrijheden van de individuele burger, die erop moet kunnen vertrouwen dat hij niet zonder redelijke grond wordt onderworpen aan de toepassing van een strafrechtelijke dwangmiddel.
De ernst van het verzuim is gelegen in het misbruik van de bevoegdheid tot het toepassen van een, zij het licht, dwangmiddel.
Verdachte heeft persoonlijk nadeel ondervonden van het verzuim. Als de politie de auto niet had laten stoppen ter identiteitscontrole, dan zouden de (gefabriceerde belediging niet tot stand zijn gekomen) bankbiljetten en cadeaupassen niet zijn aangetroffen. Dan zou er ook GEEN redelijk vermoeden van schuld zijn ontstaan, op basis waarvan de politie de dwangmiddelen van aanhouding en inverzekeringstelling kon toepassen en tot nader strafrechtelijk onderzoek kon overgaan.

Op grond van de voorgaande overwegingen is de rechtbank van oordeel dat het

geconstateerde vormverzuim dient te leiden tot uitsluiting van het bewijs van al hetgeen als rechtstreeks gevolg van dat verzuim is verkregen,

Uitspraak jurisprudentie: 

 

ECLI:NL:RBDHA:2015:6985

 

(politiepasje) Identiteitskaart een vals geschrift in de zin van artikel 225 Sr

 

De politierechter is van oordeel dat de door verdachte getoonde (politie)kaartje geen nietszeggende inhoud bevat. Evenmin is aannemelijk geworden dat de (politie)kaartje zodanig ongeloofwaardig of onvoldoende substantieel is dat voor een ander duidelijk moet zijn geweest dat GEEN sprake was van een erkend legitimatiebewijs

 

Uitspraak jurisprudentie :

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2015:2954

Politie mag de smartphone van een verdachte na inbeslagname niet meer zomaar doorzoeken. Dat is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens

politie verrichte onderzoek aan de telefoon van de verdachte onrechtmatig is wegens strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM). Dit levert op een vormverzuim in het voorbereidend onderzoek als bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv.), hetgeen dient te leiden tot bewijsuitsluiting, aldus de verdediging

 

Het hof onderschrijft het standpunt van de verdediging in die zin dat verdachte ten aanzien van de inhoud van zijn smartphone een beroep op bescherming op artikel 8 EVRM (en artikel 10 Grondwet) toekomt. De inbeslagname, het onderzoek aan de smartphone en het lichten van gegevens van die smartphone door de politie op grond van artikel 94 Sv. vormen een inbreuk op de door artikel 8 EVRM verleende bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De bevoegdheid van de politie tot het maken van een inbreuk op dit recht moet voldoende kenbaar en voorzienbaar in de wet zijn omschreven.

De technische ontwikkelingen anno 2015 brengen met zich dat er via een smartphone niet alleen toegang wordt verkregen tot verkeersgegevens, maar ook tot de inhoud van communicatie en privé-informatie van de gebruiker van de smartphone. En dat zonder enige vorm van voorafgaande beoordeling van de subsidiariteit en/of proportionaliteit van de bevoegdheid. Dat brengt het hof tot het oordeel dat sprake is van een zodanig ingrijpende bevoegdheid dat, mede gelet op artikel 1 Sv., de algemene bevoegdheidsomschrijving van artikel 94 Sv. heden ten dage niet meer kan worden aangemerkt als een wettelijk voorschrift dat als voldoende kenbaar en voorzienbaar kan worden aangemerkt bij de uitoefening van de verleende bevoegdheid. Het kan derhalve de toets van artikel 8 EVRM niet (meer) doorstaan.

Met de verdediging is het hof daarom van oordeel dat het onderzoek door de politie aan de smartphone van de verdachte oplevert een schending van zijn recht op privacy.

De verdachte is hierdoor getroffen in een belang dat de overtreden norm beoogt te beschermen. De verdachte is ook concreet benadeeld in zijn (verdedigingen)belang

 

Op elk onderdeel is er sprake is van een zodanig ernstige schending van beginselen van een behoorlijke procesorde dat doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak tekort wordt gedaan. Op grond van de voorgaande overwegingen is de rechtbank van oordeel dat het geconstateerde vormverzuim dient te leiden tot uitsluiting van het bewijs van al hetgeen als rechtstreeks gevolg van dat verzuim is verkregen,

 

Voorvraag
brief 23 maart 2016
1. Ik (anoniem) heb het dossier nogmaals bestudeerd en heb besloten de beschikking alsnog te vernietigen . Dit betekend dat u de boete niet hoeft te betalen
2. Beslissing van de officier van justitie in kantonface vernietigen
3. Als de Officier deze zaak kanton wil vernietigen dan moet het ook een gevolg hebben van het fabriceren beledigen van een Nep agent, Als de rechter dat niet wil , Verzoek de rechter te verschonen zo Nee wraken die handel
verzoekt u eerst op deze voorvraag te beslissen en het OM niet-ontvankelijk te verklaren

 

VOORVRAAG
Weber
verzoekt om de NAAM RECHTER,  en aanhouding van de zaak om onderzoek te doen naar de RECHTER.

Kan u mij ter inzage tonen uw identiteitsbewijs
De rechter weigerde zelf aan zijn verplichtingen te voldoen
verzoekt u eerst op deze voorvraag of de rechter wel bevoegd is.

 

VOORVRAAG
Ik verzoek aan de Ovj ter inzage tonen uw identiteitsbewijs
Weber
verzoekt om de NAAM OFFICIER VAN JUSTITIE,  en aanhouding van de zaak om onderzoek te doen naar de Officier van Justitie
verzoekt u eerst op deze voorvraag te beslissen en het OM niet-ontvankelijk te verklaren.


VOORVRAAG
OvJ weigert zijn nevenfunctie openbaar te maken
verweerder kan niet controleren op OBJECTIEVE PARTIJDIGHEID
Verzocht wordt het OM gelijk NIET-ONTVANKELIJK te verklaren,

 

VOORVRAAG
Hebben de politierechter en de OvJ bij hetzelfde arrondissementsparket en/of een ander arrondissementsparket samen gewerkt , en kennen zij elkaar uit die periode? Indien ja verzoek om andere rechter en andere OvJ?
verzoekt u eerst op deze voorvraag te beslissen 

 

Waarom krijgen burgers boetes als zij hun identiteitsbewijs zijn vergeten mee tenemen Waarom worden burger opgesloten als burgers naar een naam van een ambtenaar opvragen of waarom word Weber de rechtbank uitgezet als hij vraag om de naam van de rechter en griffier

 

Waarom krijgen ambtenaren geen boete als zij weigeren zicht te legitimeren
Waarom worden ambtenaren/rechters niet 12 uur opgesloten als zij weigeren hun naam te geven

 

Mr. De Beaufort : Rekestnummer: C/16/360473 1 HA RK 14-6 gewraakt weigerde zijn naam te zeggen. Wraking ongegrond verklaard

A.E. The-Kouwenhoven:  Rekestnummer: 361838/ HARK 14-20 gewraakt weigerde haar naam te zeggen wraking ongegrond verklaard
http://www.erfenisroof.nl/wrakingskamer-neemt-wraak.htm

VOORVRAAG Requisitoir
verzoek om afschrift Requisitoir
verzoekt u eerst op deze voorvraag te beslissen en het OM niet-ontvankelijk te verklaren.
http://www.erfenisroof.nl/pleitnotitie-niet-voor-mogen-lezen-valt-onder-procesorde.htm

 

Voorvraag
ik  heb geen PV gekregen in deze zaak kanton klopt dat ? zo Ja

 

PV BRONVERMELDING ONTBREEKT

 

HET ONTBREKEN VAN HET PROCES-VERBAAL IN HET DOSSIER VAN DE TERECHTZITTING VAN 29 juni 2015 en 8 aug 2016 ALS SUBSTANTIËLE NIETIGHEIDSGROND

"Niet opmaken van een proces-verbaal van het onderzoek ter raadkamer brengt (substantiële) nietigheid van dit onderzoek mede". HR 10 juni 1958, NJ 1959, 38; HR

verzoekt u eerst op deze voorvraag te beslissen en het OM niet-ontvankelijk te verklaren.


VOORVRAAG : wegens Art. 344a Sv
Het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan. kan door de rechter niet uitsluitend of in beslissende mate worden gegrond op schriftelijke bescheiden houdende verklaringen van personen wier identiteit niet blijkt.

Er zitten in het dossier geen verklaringen wier identiteit SUBSTANTIËLE NIETIGHEIDSGROND
Verzoek om afschriften identiteit bewijs per omgaande van de ambtenaren in casu
verzoekt u eerst op deze voorvraag te beslissen en het OM niet-ontvankelijk te verklaren.

 

Uitspraak jurisprudentie: 

Identificatieplicht rechters! Wraking GEGROND omdat een rechter zijn naam niet wilde zeggen bij de rechtbank Rotterdam!

LJN: AZ5363, Rechtbank Rotterdam , 270530 HA/RK 06-162
Datum uitspraak: 19-12-2006 Rechtsgebied: Civiel overig Eerste aanleg - enkelvoudig wrakingszaak.

Voorvraag: Hoe is er na 12 uur gevanghouden mijn identiteit vastgesteld op welke gronden ben ik na 12 uur vrij gelaten als Weber niet zijn identiteit verplichting deed.

RECHTER NAAIDE WEBER WEGENS VERLOPEN TERMIJN ZAAKJE om een verlopen zaakje met zaaknummer 16-164303-13  opnieuw op de rol te krijgen. 29 juni 2015 is Weber naar zijn mening onrechtmatig en illegaal in strijd met wetgeving en jurisprudentie veroordeeld ter voordele van de notaris die mee geschreven heeft met de uitspraak.  

Voorvraag: Het veelvuldig terroriseren van Weber door personen werkzaam voor de rechtspraak. Weber maakt te vaak mee dat rechters van de rechtbank zich actief opstellen om Weber te naaien dat andere zaakjes expres blijven liggen te voordele voor het OM inzake kanton mbt snelheid met zaak nummer. 96-289111-11 dit zaakje was eerst gevoegd met zaaknummer 16-164303-13  maar het zaakje met nummer 96-289111-11 verdwijnt in het zaakje met zaaknummer 16-164303-13 d.d 23-08-2013.

nu dat geen stand kon houden omdat ik zaakje 96-289111-11  niet gewraakt heb zodat er juridisch duidelijk een scheiding werd aangebracht er word een nieuw zaakje gefabriceerd en toegevoegd met zaaknummer 16-057236-15 d.d 23 maart 2015 

beledigen van een agent en niet op willekeurige vordering mijn ID moest afgeven.

zaaknummer 16-164303-13 d.d 23-08-2013 ligt dan al bijna twee jaar onder de rechter te wachten en word een nieuw gefabriceerd zaakje in lopende zaak tussen gevoegd

Voorvraag Verzoek : Het zaaknummer 5121346 LM VERZ 16 d.d. 23 maart 2015  tegelijk te behandelen met zaaknummer 16-057236-15 d.d. 23 maart 2015  op chronologische volgorde

Als Rechter de zaak weigert samen te behandelen verzoek om zicht te verschonen als de rechter weigert zich te verschonen dan wraken om deze grond

http://www.erfenisroof.nl/kanton-set-up.htm

Weber begon direct te filmen Wat is er gebeurt (Set-up) een vooropgezet zaakje lichte verkeerscontrole er werd  totaal geen lichte verkeerscontrole uitgevoerd er werd niets gecontroleerd aan mijn vrij recente voertuig  de aspirant ambtenaar vroeg direct naar mijn identiteitsbewijs/rijbewijs dit is echt zo’n voorbeeld Misbruik van bevoegdheid; stoppen auto uitsluitend voor controle identiteitspapieren

Weber vroeg direct om het identiteitsbewijs en rijbewijs van deze "nep" agenten. Allen wilden en konden zij hun ID niet overleggen en dat klemt des te meer omdat er veel nepagenten in Lelystad rond lopen. De betrokken Nep agenten weigerden aan Weber zijn verzoek te voldoen. Bovendien weigerden ze zelfs hun naam te geven. Weber voelde bedreigd in tegenstelling dat Weber elke keer zijn naam riep ik ben Geert Weber. Daarnaast vereist de goede omgangsvormen van een bonafide politie man/vrouw met het publiek
dat politieambtenaren zich netjes voorstellen als zij iemand aanhouden.

Waarom weigerden betrokkenen hun naam te vertellen en weigerden zij zich te identificeren. Was er iets te verbergen dat het daglicht niet kon verdragen anders gaven alle betrokkende wel gelijk hun identiteitsbewijs en hun naam.


Weber werkte netjes mee en wilde gelijk oversteken. Vroeg als jij je identiteitsbewijs  niet geeft dan doe ik het ook niet want we moeten GELIJK OVERSTEKEN ook gaf Weber aan op welke grondslag wil jij mijn identiteitsbewijs/rijbewijs toen de Nep agent aan dat hij onderzoek naar mij wilden doen waarop ik antwoorden dat is al een beledeging ga lekker onderzoek doen naar jezelf want jullie werken bij de politie en jullie zijn betrokken bij een erfenisroof.

https://www.youtube.com/watch?v=oJ7_4I007QY

Intimidatie en stalking van Weber door politie Lelystad. Vervolgens riep "de nepagent" versterking op en er kwamen zes "Nep politieambtenaren" met pistolen en wapenstokken in drie politieauto aangereden. Andere agent schreeuwde ik vorder uw rij en kentekenbewijs  ik vertelde hem ik vorder van uw ook uw identiteitsbewijs en kentekenbewijs hij vertelde aan mij het kentekenbewijs ligt nog in de auto ik antwoorden laat zien dan maar ik weet dat in politie auto’s geen kentekenbewijzen liggen ik antwoorden dan bent u bij deze aanhouden burgerarrest agent vertelde mij dat ik was aangehouden met een lach op zijn gezicht zijn collega vertelde hem ik heb wel het kentekenbewijs van de Heer Weber  hij pakte mijn telefoon af en riep tegen zijn collega doe zijn camera uit en ik werd hardhandig tegen mijn auto gesmeten waarop ik op de grond viel op mijn hoofd en hardhandig geboeid met zichtbaar letsel afgevoerd met handboeien naar bovenstaand politiebureau gebracht dit heb ik laten zien aan de arrestantenverzorger deze weigerde het te laten behandelen door een dokter.

 

Aangekomen in dit bureau werd ik te woord gestaan door een - Hulpofficier eerste aanspreekpunt na aanhouding die stelde zich wel netjes en gaf een bibliotheek pasje met zijn naam erop Ik stelde mij ook netjes voor Ik ben Geert Weber en ik zag aan zijn gezicht dat hij schok van mijn gezicht hoe ik er uitzag maar ook waarschijnlijk omdat ik mijn naam opgaf.

 

Voorvraag: Hij vertelde mij u bent aangehouden voor de wet identiteit

Ik vertelden hem, ga je dat ook andersom doen om, Om alle Nep politieambtenaren op te sluiten en ga je dat ook doen als alle rechters die hun persoonsgegeven niet willen geven.

.

Voorvraag: Ik vertelde hem dat de politie betrokken was bij het jatten van mijn dochtertje en haar te plaatsen in een sexhuis Ik vertelde hem ook dat de politie betrokken is van het jatten van mijn erfenis om de politiehoer Rechter Peper niet op te arresteren want jullie hebben lopen sjoemelen in het PV en met de aangiftes niets gedaan.

Voorvraag: arrestantenverzorger riep O jij hebt een mening
Hij pakte mij ten onrechte vast en Ik werd ten onrechte hardhandig gefouilleerd waarop ik bezwaar maakte door de eerste arrestantenverzorger en vervolgens in een cel gesmeten

 

in  Artikel 62 staat
Indien de ophouding met het oog op het vaststellen van de identiteit plaatsvindt, kan ten aanzien van een verdachte ten aanzien van wie verdenking bestaat terzake van een strafbaar feit waarvoor GEEN voorlopige hechtenis is toegelaten, Dus ook geen fouillering en Handboeien en het in beslag nemen van mijn Iphone waar mijn ID gegevens ook opstaan.

 

Voorvraag: Naar mijn gevoel ongeveer een uur later kwam de voorgaande persoon mijn cel binnen en deelde mij mede dat er aan toegevoegd werd het feit belediging welke belediging is mij niet genoemd. Ik had niemand beledigd daarin tegen ben ik wel beledigd en mishandeld  

 

 

Voorvraag: Ik ben weer beledigd De arrestenverzorger weigerde mij, op mijn verzoek, schrijfgerei te geven om aantekeningen te maken

 

Voorvraag: De arrestenverzorger weigerde mij het schrijfgerei te geven zoals in de voorwaarden beschreven geplakt in politiecel. Rechten en plichten voor de aangehoudenen

 

Artikel 6

c. aan de verdachte die rechtens van zijn vrijheid is beroofd, worden desgewenst de voor het maken van de aantekeningen vereiste middelen ter beschikking gesteld.

 

Voorvraag: Antwoord van de arrestenverzorger was u kan het uit uw hoofd doen Mijn antwoord is , zeg je dat ook tegen de agenten die mij  straks gaan verhoren  die hebben een PC voor hun neus staan.

 

Voorvraag: - Twee politieagenten man en vrouw - Weer een andere arrestantenverzorger. Politieverhoor. man en vrouw de vrouw had een boekje met de wetsartikelen Rechten van de Mens dus de vrouw was er op voorbereid wat mijn eerste voorvraag zou zijn

Voorvraag: De eerste voorvraag was om het politieverhoor audiovisuele opgenomen moest worden zij vertelde mij dat het niet in het boekje stond waarop ik antwoorden dat klopt dat staat daar ook niet in dat boekje maar wel in een arrest uit hoofde Kalduz en andere arresten.
En zij legde het boekje maar ver uit het zicht

 

Voorvraag: De rechercheurs vertelde mij dat er geen video-opname gemaakt zouden gaan worden van het politieverhoor Weber werd weer beledigd  , Waarop ik antwoorden wil je dat expliciet vermelden in het proces-verbaal en Waarom dan niet alle politieverhoren worden opgenomen dan kunnen zij niet sjoemelen in hun PV


Voorvraag: Ik antwoorden in deze zaak is het zelfs verplicht omdat ik geen advocaat heb. Ik vertelde hem kan je nog wel slapen hoe je burgers aan het belazeren bent om dit gesprek niet audiovisuele te registeren

 
Voorvraag: Wat u zegt dat ik een agent heb beledigd is verzonnen. Omdat het later is toegevoegd en terug  te zien op film
Ik vroeg ook om mijn dossier dit werd ook weer geweigerd  Weber werd weer beledigd de berokkende agenten vertelede mij geen afschrift van het dossier te willen geven , Dat kan aangemerkt worden als mishandeling


Voorvraag: Ik antwoorden u begaat zo meerdere misdrijven tegen mij antwoord jongetje daar hebben we schijt aan. Wij mogen alles

 

Voorvraag: Ik vertelde hen dat aan mij pen en papier werd geweigerd door de arrestantenverzorger hij vertelde mij Schrijfgerei mag niet in de cel dat is raar het zakje en het papier van de ingenomen spullen zijn door mij ondertekend in de politiecel.


Ik vertelde hem dat zij mij die faciliteiten behoren moeten geven om mijzelf te kunnen verdedigen.

Ik vroeg hem om een pen en papier en hij weigerden mij pen en papier om aantekeningen te kunnen maken voor onder andere het opmaken van de PV.
Ik mocht ook niet in een aparte kamer zitten om wat aantekeningen te maken.
Ik werd in mijn verdediging belemmerd.

 

Voorvraag: Ook mocht ik het politieverhoor niet opnemen met mijn Iphone voor mijn eigen veiligheid en voor jullie veiligheid. Ik ben van mening dat ik als burger die zijn eigen verdediging tegen politie(wanpraktijken)  wil voeren ten minste over pen, papier en opnameapparatuur dien te kunnen beschikken zoals het de verdragen staat beschreven .

Voorvraag: Vervolgens werd mij ook niet toegestaan om op het scherm mee te kijken wat er getypt werd dat werd  ook niet toegestaan een kopie te bekijken van de uitdraai.
Het typen en uitdraaien van (mogelijk) door politie verzonnen verhalen kon door mij ter plekke niet gecontroleerd worden.
Dit klemt des te meer omdat ik steeds heb gezegd ik ben Geert Weber, jullie kennen dat direct zien in de politiecomputer en je kunt gelijk op mijn website kijken www.erfenisroof.nl daar staat mijn foto op en een kopie van mijn ID-bewijs want iedereen mag weten wie ik ben ik heb niets te verbergen.
ik ben in Lelystad een bekende Nederlander vanwege mijn politieke en journalistieke activiteiten.

Voorvraag: Rechercheur vraagt : Ben u al eens eerder met justitie in aanraking geweest Mijn antwoord nee Justitie is wel met mij in aanraking geweest toen via de rechtspraak mijn dochter met kerstmis 98 in een seks huis werd geplaatst.

 

Voorvraag: Ze vroegen ook wat voor werk ik deed ik vertelden hun dat een politicus en een journalist ben ook werd mij weer ten onrechte gevraagd een foto te laten maken met mijn vingerafdrukken ik vroeg hem mag ik dan ook van jou een foto en vingerafdrukken , Ik vertelde hem je krijgt van mij helemaal niks al moet ik mij erom doodvechten dat gaat je niet gebeuren.

Voorvraag: Bij het weigeren van de audiovisuele registratie en andere verzoeken heb ik gezegd wat hebben jullie te verbergen om geen audiovisuele registratie  te willen doen dat jonge ventje gaf aan anders kunnen we u niet belazeren om u veroordeeld te krijgen daarna ben ik weer terug gebracht naar de politiecel.

 

Voorvraag: - Het EHRM heeft met het arrest Brennan versus Verenigd koninkrijk van 16 oktober 2001 gesteld dat de audiovisuele registratie van het verhoor wel net als de aanwezigheid van een advocaat een bescherming biedt tegen politionele wanpraktijken.

 

Voorvraag: Aan te stippen valt dat in de context van het anti-folteringsverdrag nog verder gegaan wordt met de aanbeveling dat het bewijs afkomstig uit niet opgenomen verhoren uitgesloten moet worden van de rechtsgang.

 

Voorvraag: De Nationale ombudsman.  Als burgers hun gesprekken met ambtenaren en/of rechters willen opnemen, mag de overheid dat niet zomaar verbieden.

 

Voorvraag: Een politie weigert audiovisuele registratie om er achteraf nog in het pv te kunnen knoeien door zaken toe te voegen of weg te laten want anders was er wel een audiovisuele registratie gemaakt.

 

Artikel 30.1 Tijdens het gerechtelijk vooronderzoek staat de rechter-commissaris, en overigens tijdens het voorbereidende onderzoek het openbaar ministerie, aan den verdachte op diens verzoek toe van de processtukken kennis te nemen. Tijdens en na het politie verhoor is aan mij geweigerd het proces verbaal (door te laten) lezen  is mij dit geweigerd.
Na bovenstaande wanpraktijken heb ik deze politiemedewerkers gewraakt en aangehouden burgerarrest. Zij deden daar niets mee en ik werd naar de cel gebracht. 

 

Voorvraag: Artikel 31.  Aan den verdachte mag niet worden onthouden de kennisneming van: a de processen-verbaal van zijne verhoren; b de processen-verbaal betreffende verhooren of handelingen van onderzoek ook het papiertje wat in de cel lag op het betonen tafeltje (U bent als verdachte aangehouden en meegenomen het bureau of naar een andere verhoor locatie wat zijn uw rechten)

 

Voorvraag: Ten onrechte werd mij een kopie van het PV geweigerd omdat ik dit PV volgens de politie alleen via een advocaat kan opvragen. Dit is onzin, zie artikel 31 en Weber doet zijn verdediging zelf dat is algemeen bekend.

 

Een politie weigert alleen kopie PV om er achteraf nog in te kunnen knoeien door zaken toe te voegen of weg te laten want anders had u wel gelijk kopie PV mee gekregen met audiovisuele registratie.

 

Voorvraag: Omstreeks 15.30 uur Valsheid in geschrifte.  Bij uitreiking Bevel verlenging gaf ik direct aan dat verlenging niet klopte de Hovj vertelde mij O dat is niet belangrijk en het luikje van de politie cel ging weer dicht.
Mijn gevangenhouding werd ten onrechte verlengd omdat mijn persoonsgegevens direct al bekend waren omdat ik mij altijd netjes voorstel ik ben Geert Weber En waarom werd ik opgesloten en de agenten niet.


http://www.erfenisroof.nl/Hulpofficier-J.F.W.Klensman-van-politie-Lelystad-pleegt-valsheid-in-geschrifte.htm  

 

Voorvraag: Omstreeks 17.00 uur heeft de hulpofficier mijn rijbewijs en oplader bij mij thuis opgehaald en mijn dochter meegenomen in een politieauto naar het politiebureau.
Zodat zij samen met mij naar de auto gebracht konden worden na een aantal uren wachten kwam de Hovj met de mededeling bij mijn dochter beter naar huis kon gaan omdat ik vast moest blijven zitten tot 22.25
Omstreeks 17.00 uur kwam de Hovj met mijn rijbewijs in de politiecel binnen lopen zij gaf een mijn rijbewijs te willen inscannen ik heb ook daar bezwaar op gemaakt want mijn rijbewijs zit al in de politiecomputers. En ik vroeg aan haar of ik ook kopietje van haar identiteitsbewijzen mocht hebben het antwoord was nee

Bij het intypen van mijn naam komt er direct een foto op uw scherm  te staan van de politiecomputers en het speciale  telefoontje .

De rechercheur gaf aan dat ik met mijn dochter mee naar huis kon gaan als ik een foto en vingerafdrukken liet maken, Een vals belofte !!! Waarop ik antwoorden als dat de grondslag is  om iemand langer vast te houden dan doe je dat maar lekker daar ga ik niet aan mee werken omdat mijn identiteit bekend is. En jullie maken ook jullie identiteit bekend.

 

Voorvraag: Rond 21.00 uur kwam de arrestantenverzorger om mij te laten luchten die zetten mij in een T-shirt buiten in de kou zonder een jas aan te bieden niet echt bevorderlijk voor oude mensen met astma.

 

Voorvraag: Nadat ik werd losgelaten kreeg ik mijn Iphone, rijbewijs en oplader niet terug. Ook zag ik dat mijn afstandsbediening van mijn sleutelbos was afgehaald I.V.B met een verborgen camera waar de politie doodsbang voor is stel je voor dat je al die leugens vast kon leggen zij met mijn rijbewijs in de politiecel kwam .


De dag erop wilden twee politieagenten mijn Iphone terugbrengen  eerst wilden ik het NFI rapport met het bevel wat ter grondslag lag om mijn peperdure Iphone  in beslag te nemen, want ik wist van de uitspraak dat telefoons niet in beslag mogen worden genomen

 

Voorvraag: Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?

Voorvraag: Waarom werd vervolgens zijn witte Iphone gelijk IN BESLAG GENOMEN t.b.v. NFI onderzoek? Waarom kreeg Weber geen kopie van de IN BESLAGNAME van zijn Iphone t.b.v. NFI onderzoek? Waarom wilde de politie de witte Iphone de volgende dag naar Weber terugbrengen? Zou het kunnen zijn dat Weber direct dan kon filmen dat Weber zijn rijbewijs er wel was afgeven door zijn dochter.
Werkt de NFI zo snel? Weber weigerde zijn witte Iphone die IN BESLAG was genomen. De rechter moest de IN BESLAGNAME eerst maar eens gaan toetsen en Weber wil een kopie van het BEWIJS dat zijn witte Iphone in beslag werd genomen met daarop de reden waarom zijn Iphone in beslag werd genomen en Weber wil een kopie van het NFI onderzoek dat is verricht naar zijn witte Iphone.
Waarom moeten burgers tolereren dat zij gefilmd worden door TV-programma's op instigatie van de politie zoals het programma wegmisbruikers en wordt een witte Iphone IN BESLAG GENOMEN als een Burger de politie gaat filmen?

 
 
Alle grenzen tbv een eerlijk rechtsproces in een democratie zijn overschreden. Mijn rechten in de hoedanigheid van politicus, journalist, verdachte zijn vertrapt conform de kenmerken van wonen in een politiestaat.

 

Er is sprake van een politiehetze tegen mij omdat ik politicus en journalist ben en publiceer over mijn ervaringen m.b.t de erfenisroof/kinderroof.
Ik ben gewond geraakt met zichtbare verwondingen tijdens mijn onrechtmatige aanhouding waarbij ik hardhandig ben beledigd , vernederd en mishandeld.

2. VOORVRAAG. OM NIET-ONTVANKELIJK wegens onrechtmatig politiegeweld tegen verdachte.

2.1 Er was geen sprake van de omschrijving van een verdachte conform artikel 27 op 23-08-2013.

2.2 Er is op grote schaal gesjoemeld met PV's op 23 maart 2015 door politieambtenaren uit Flevoland.

2.3 Politieambtenaren uit Flevoland gingen door helemaal het lint toen verdachte gelijk begon te filmen wat er gebeurde. De politie in Flevoland staan erom bekend dat zij zeer agressief zijn tegen gewone burgers en sjoemelen met gegevens.

2.4 Een simpel iets loopt helemaal uit de hand, nadat verdachte zijn kentekenbewijs had overhandigd met zijn persoonlijke gegevens en dit ook gecontroleerd werd aan de hand van het kenteken op de auto alleen maar de agenten zich irriteerden dat verdachte hen zat te filmen.

 

3. VOORVRAAG. OM NIET-ONTVANKELIJK.

- Mishandeling en bedreiging van verdachte voor en tijdens verhoor door politie.

Verdachte werd nadat hij de situatie ging filmen gelijk agressief aangepakt en tegen de auto aangesmeten en onrechtmatig geboeid afgevoerd , mishandeld door deze agent waar ik veel pijn aan heb ondervonden.- Weigering politie om het verhoor verdachte op te mogen nemen. Iphone in beslag genomen

 

 

Voorvraag . OM NIET-ONTVANKELIJK - VRIJSPRAAK -

1. Ten onrechte is Weber gehoord op 23-03-2015 als verdachte op het bureau Lelystad zonder dat hij op de computer mocht meekijken hoe het PV werd opgesteld.

2. Ten onrechte is Weber gehoord op 23-03-2015 als verdachte op het bureau Lelystad zonder dat hij een kopie van het PV te lezen heeft gekregen.

3. Ten onrechte is Weber gehoord op 23-03-2015 als verdachte op het bureau Lelystad zonder dat hij een kopie van het PV mocht ondertekenen.

4. Ten onrechte is Weber gehoord op 23-03-2015 als verdachte op het bureau Lelystad waarbij hem een kopie van het PV geweigerd werd met als motivatie dat alleen een advocaat een kopie PV mag opvragen. Ondergetekende doet zijn verdediging zelf en dat wisten deze ambtenaren.

5. Ten onrechte werd Weber onder verwijzing naar de klachtonderdelen 1 tot en met 4 afschrift PV geweigerd zodat de betrokken politieambtenaren het PV achteraf nog kunnen wijzigen en/of aanvullen om achteraf nog toe te kunnen schrijven naar de door de politie gewenste conclusie.

6. Ten onrechte werd Weber onder verwijzing naar de klachtonderdelen 1 tot en met 4 afschrift PV geweigerd omdat Weber zichtbare verwondingen had opgelopen en de politie dit kennelijk niet in het PV wilde vermelden.

7. Ten onrechte werd Weber onder verwijzing naar de klachtonderdelen 1 tot en met 4 afschrift PV geweigerd om Webers inzichten en verklaring niet in het PV te vermelden.

Volkomen terecht krijgt de politie met dit soort wanpraktijken een slechte naam. Wat voor verrotte mentaliteit moet je eigenlijk hebben om bij de politie te werken en op deze manier een PV in elkaar te draaien vraag ik mij af nadat ik ook dit in een praktijksituatie heb meegemaakt.

Weber verzoekt de klacht gelijk door te sturen naar de politieklachtencommissie zonder bemiddelingstraject. Het betreft procedurele klachten welke klachten gelijk GEGROND verklaard kunnen worden. Bemiddeling na klachten tegen politieambtenaren kan niet afgedwongen worden.

Ik kan geen zaaknummer/namen noemen want heb geen zaaknummer want ik heb geen PV.

Ik verzoek om afschrift van alle dossierstukken welke de klachtencommissie van de politie gaat ontvangen en ik verzoek om afschrift van alle correspondentie tussen politie en klachtencommissie vv.  Ik wil alleen gehoord worden door de politie klachtencommissie. Ik verzoek om het adres van de politieklachtencommissie om direct met de politieklachtencommissie te kunnen communiceren.

Verzocht wordt de klacht ontvankelijk en GEGROND te verklaren. Hoogachtend, Dhr. G. Weber

 

4. OM NIET-ONTVANKELIJK - VRIJSPRAAK - geen wettig en overtuigend bewijs.

Artikel 266 lid 1 WvS, art. 267 ahf/sub2 WvS op 23-03-2015 te Lelystad.

Artikel 266. 1 Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, aangedaan, wordt, als eenvoudige belediging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 267 - belediging ambtenaar, openbaar gezag, hoofd bevriende staat

De in de voorgaande artikelen van deze titel bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de belediging wordt aangedaan aan:

1°. het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling;

2°. een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening;

3°. het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat.

 

Tenlastelegging

BEWIJS

1. Verdachte ontkend "het taalgebruik corrupte klootzak"

Er is naar het oordeel van verdacht geen wettig en overtuigend bewijs en verdachte dient volgens hem te worden vrijgesproken.

-Niet tegen Batterink.

-Niet tegen van Munster.

BEWIJS PRODUCTIE 1. Twee PV

BATTERINK 23 maart 2015 om 10.27

MUNSTER 23 maart 2015 om 10.27

2. Verdachte ontkend "taalgebruik althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking"

Er is naar het oordeel van verdacht geen wettig en overtuigend bewijs en verdachte dient volgens hem te worden vrijgesproken.

Immers:

Batterink heeft dit niet verklaard, dit is verzonnen door het OM!

Immers:

van Munster heeft dit niet verklaard, dit is verzonnen door het OM!

3. Er wordt nog meer gesjoemeld.

Het PV van BATTERINK 23 maart 2015 om 10.27 klopt niet. Naam en BSN staan WEL vermeld.

Ook staat op het PV citaat "Voorverklaring zie pv-verhoor". Dat klopt chronologisch niet met de inhoud van het PV 23 maart 2015 om 10.27.

4. Er wordt nog meer gesjoemeld.

Het PV van MUNSTER 23 maart 2015 om 10.27 klopt niet. Naam en BSN staan WEL vermeld.

Ook staat op het PV citaat "Voorverklaring zie pv-verhoor". Dat klopt chronologisch niet met de inhoud van het PV 23 maart 2015 om 10.26.

Zowel Batterink als Munster sjoemelen met het PV van die datum op die tijden.

5. Ook het politie PV PL0900-2015090260-17 deugt ook niet.

Er staat citaat: "Omdat verdachte tijdens de aanhouding zijn identiteitsbewijs niet bij zich had bracht hij, na heenzending, op een later tijdstip op maandag 23 maart 2015 zijn rijbewijs bij het bureau van politie langs. Dit kan helemaal niet. Verdachte zat vast en hij kon zijn rijbewijs niet brengen.

Politie ambtenaren in Flevoland maken gebruik van "verzonnen verhalen" om burgers in een kwaad daglicht te stellen.

6. Er wordt nog meer gesjoemeld. Verdachte heeft niet gezien dat bovengenoemde twee PV werden opgesteld en uitgeschreven dat is op dat moment op die plaats op dat tijdstip niet gedaan. Er is sprake van valsheid in geschrifte gepleegd in twee PV door twee ambtenaren van politie Lelystad.

7. Er wordt nog meer gesjoemeld bij de politie in Lelystad.

Registratienummer PL0900-2015090260-13 hulpofficier van Justitie J.F.W. Klensman

Bevel verlenging ophouding ter vaststelling identiteit.

citaat: "tegenwerking onderzoek naar identiteit verdachte"

Identiteit was bekend het is een verzonnen verhaal van de politie Flevoland.

VERZONNEN VERHALEN VAN DE POLITIE LELYSTAD!

Op het politiezakje waarin de spullen van verdachte werd gedaan stonden de persoonsgegevens van verdachte voorzien van handtekening

8. Welk taalgebruik mag worden gebruikt als een politieambtenaar sjoemeld in een door hem ingevuld proces-verbaal zoals hierboven bewezen door verdachte.

 

............................................................................................................................

Verdachte heeft dit niet gezegd corrupte klootzaken staat ook niet op film maar welk taalgebruik zou hij wel mogen gebruiken tegen een politieambtenaar die sjoemeld in zijn PV.

 

Door de houding van bovenstaande politieambtenaren is deze zaak helemaal uit de hand gelopen en heeft verdachte 12 uur onrechtmatig vastgezeten in een politiecel voor de vaststelling van zijn identiteit terwijl zijn identiteit vanaf het begin bekend was omdat hij zijn kentekenbewijs ter plekke toonde. In tegenstelling van de ambtenaren weigerde hun naam te geven.

Bovendien kan de politie direct controleren of iemand wel of niet een rijbewijs heeft aan de hand van de opgegeven persoonsgegevens adv het kentekenbewijs.

9. Er is naar het oordeel van verdacht geen wettig en overtuigend bewijs en verdachte dient volgens hem te worden vrijgesproken.

10. Dit klemt des te meer omdat de betrokken ambtenaren in strijd handelen met hun ambteed en misbruik maken van macht en gezag. Betrokken ambtenaren verdachte op lieten pakken met als grondslag een valse aanklacht tegen verdachte dat hij zijn persoonlijke gegevens niet wilde geven.

11. Met veel politievertoon, alweer 8 agenten op plaats delict, kreeg verdachte vervolgens met 19 politiemedewerkers te maken met de valse aanklacht dat hij zijn identiteitsgegevens niet wilde geven. (En hoefden ook niet te geven)

12. Op verzoek legde verdachte gelijk het kentekenbewijs over aan de politie en begon gelijk de situatie te filmen.

13. Verdachte werd nadat hij de situatie ging filmen gelijk agressief aangepakt en tegen de auto aangesmeten en mishandeld door deze agent waar ik veel pijn aan heb ondervonden.

 

5 OM NIET-ONTVANKELIJK - DISCRIMINATIE BURGER TOV PERSONEEL OVERHEID/PUBLIEKE SECTOR

Artikel 267 - belediging ambtenaar, openbaar gezag, hoofd bevriende staat

De in de voorgaande artikelen van deze titel bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de belediging wordt aangedaan aan:

1°. het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling;

2°. een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening;

3°. het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat.

Dit wetsartikel is DICRIMINEREND tov van gewone burgers. Het OM discrimineert. Bij de politie en het Openbaar Ministerie gelden andere regels tav personeel dat werkt voor de overheid en dat blijkt ook uit dit discriminerende wetsartikel in strijd met de NEDERLANDSE GRONDWET Alle burgers zijn gelijk.

 

6 OM NIET-ONTVANKELIJK Politieambtenaren hebben zelf kentekenbewijzen politieauto's niet bij zich. Verdachte vroeg de agenten met politieauto's het kenteken van hun politieauto's aan hem te laten zien. Die hadden ze niet bij zich. OM niet-ontvankelijk want agenten voldoen zelf niet aan de wegenverkeerswet dat zij kentekenbewijzen van hun politieauto's bij zich moeten hebben.

Er wordt met twee maten gemeten en gediscrimineerd door OM en politie.

 

7 OM NIET-ONTVANKELIJK Politieambtenaren hebben zelf geen identiteitsbewijs bij zich. Verdachte vroeg de agenten hun identiteitsbewijs te laten zien. Die hadden ze niet bij zich. OM niet-ontvankelijk want agenten voldoen zelf niet aan de wet identiteit dat zij identiteitsbewijs bij zich moeten hebben.

Er wordt met twee maten gemeten en gediscrimineerd door OM en politie.

 

BEWIJS ONTBREEKT

Verdachte ontkend.

Vaststaat dat de politie op grote schaal heeft gesjoemeld met de inhoud van PV's.

Primair OM niet-ontvankelijk.

Eerste Secundair Er is naar het oordeel van verdacht geen wettig en overtuigend bewijs en verdachte dient volgens hem te worden vrijgesproken.

Tweede Secundair
geconstateerde vormverzuimen dient te leiden tot uitsluiting van het bewijs van al hetgeen als rechtstreeks gevolg van dat verzuim is verkregen,
Derde Secundair
politie zich niet dadelijk kon legitimeren. Om die reden kan volgens de verdediging niet worden gesproken van een rechtmatige uitoefening van de bediening op ambt.

 TEGENVORDERING

 

-12 uur ten onrechte gevangen gezeten 7500 euro
-Telefoon inbeslag van 23 maart t/m 29 juni 2015 nieuwe telefoon moeten kopen 900 euro plus ongemak 2500

-Boete bekeuring fout parkeren 100 euro produceren schrijven10 uur maal 25 euro is 250 euro
-Mijn dochter 2 uur op bureau gezeten en terug kunnen lopen 500 euro

-Boete rijbewijs 97 euro procedure  schrijven10 uur maal 25 euro is 250 euro
-Beroep procedure schrijven10 uur maal 25 euro is 250 euro

-19 politiemedewerkers konden op verzoek hun ID niet tonen 19x90=1710,-

 

Ik verzoek om een schadevergoeding van 50 Euro per dag voor iedere dag dat de Officier van Justitie zich weigert te identificeren en een schadevergoeding van 50 Euro per dag voor iedere dag dat de Officier van Justitie weigert aan mij een afschrift van het Koninklijk Besluit toe te sturen na het verstreken van de onder verzoek 6 genoemde termijn.

Verzoek 12. Ik verzoek om een schadevergoeding van 100 Euro per dag indien de Officier van Justitie niet binnen acht weken op dit beroepschrift heeft beslist. Werkdruk wordt niet door mij niet als argument beschouwd omdat er werklozen genoeg zijn die ook het baantje Officier van Justitie voor veel minder dan het voor een Officier van Justitie gangbare salaris willen vervullen. Het niet beslissen binnen acht weken op dit beroepschrift wordt door mij opgevat als meten met twee maten door de overheid. Voor het meten met twee maten verzoek ik u aan mij een schadevergoeding toe te kennen van 10.000 euro.

Verzoek (10) Onder verwijzing naar verzoek (4) verzoek ik om een schadevergoeding indien door de Officier van Justitie informatie is en/of wordt achtergehouden in de ruimste zin van het woord. Ondergetekende wijst de Officier van Justitie er expliciet op dat in de Wet NIET STAAT dat ondergetekende verplicht is "jurisprudentie" te kennen. Indien in de toekomst blijkt dat de Officier van Justitie bij het ongegrond verklaren van dit beroepschrift jurisprudentie, technische of andere informatie heeft achtergehouden dan maakt ondergetekende met dit beroepschrift hier tijdig bezwaar tegen. Ondergetekende verzoekt om een schadevergoeding van 10000,-- Euro voor iedere gebeurtenis met betrekking tot een onjuiste voorlichting van het OM en/of alle andere overheden aan burgers en een schadevergoeding van 10 miljoen Euro indien nu en/of in de toekomst blijkt dat het OM gebruik heeft gemaakt van middelen bij de opsporing van verkeersboetes die schadelijk zijn voor de gezondheid van burgers.

http://www.erfenisroof.nl/schadeloosstelling.htm

 

Ik, gekend als Geert Weber: van de familie Weber , geboren op 22 februari 1963 te ’s-Gravenhage en levende als vrij en soeverein mens van vlees en bloed op het land bij de gratie Gods , crediteur handelt in volwaardige capaciteit als agent en auteur van copyright naam , met claim op de naam en handtekening © G.WEBER en /of elke afgeleide daarvan , waarbij alle rechten voorbehouden zijn.

 

Je bent formeel niet verplicht om een ID-kaart bij je te dragen. In Nederland hebben we namelijk een toonplicht, geen draagplicht. "Die keuze is bewust gemaakt, omdat er sinds de Tweede Wereldoorlog veel weerstand is tegen het verplicht bij je dragen van een persoonsbewijs", zegt jurist Vincent Böhre van Privacy First. "Tijdens de oorlog was iedereen verplicht zich te kunnen identificeren."

 

TEGENVORDERING

 

Notariskantoor Mr M.R. de Wilde de Ligny B.V.

De Helling 126

8251 GH DRONTEN
Faxbericht 0321336100

 

Datum: 20-7-2016


Betreft: Notaris/rechter/politie/OM hebben schijt een testament en heeft schijt aan de laatste WENS van een overledene 


Mijn kenmerk: erfenisroof


WEBER vs NOTARISKANTOOR MR M.R. DE WILDE DE LlGNY B.V.

 

Notaris de Wilde de Ligny en Kandidaat-notaris E. Hartholt te noemen de veroordeelde

 

Enige erfgename te noemen enige erfgename  (slachtoffer)

 

Aan de veroordeelde

 

Uw vennootschap, althans de veroordeelde

De veroordeelde heeft zorg gedragen voor de afwikkeling van de nalatenschap van wijlen

mevrouw Hendrika Johanna ROEL, geboren op 24 mei 1948, overleden op 28 februari 2008 (hierna:

'de erflater'). Daarbij hebben de veroordeelde, op grond van het hierna

volgende toerekenbaar tekortgeschoten.


Bij uiterste wilsbeschikking van 12 april 2002 deze nogmaals is bevestigd op uw kantoor op 30-oktober-2007 de erflater, resumerend, is enige erfgename en daaropvolgende Joanne Weber als enig erfgenaam is benoemd.

Aan mevrouw Anneke Johanna ROEL (hierna: 'Anneke') heeft erflater, onder een

aantal voorwaarden en bepalingen, het vruchtgebruik van haar nalatenschap gelegateerd.

In de afwikkeling van vorengenoemde nalatenschap heeft uw vennootschap, althans de kandidaat-

notaris, op 2 juli 2009 een akte van verdeling verleden (2009jnr. 8197), waarbij, resumerend, alle bezittingen die tot de nalatenschap van de erflater behoorden aan Anneke werden toebedeeld onder de verplichting alle schulden van de nalatenschap voor haar rekening te nemen en als haar eigen schuld te voldoen en om (wegens overbedeling aan Enige erfgename een bedrag in geld uit te keren gelijk aan zijn volle erfdeel, doch zonder zekerheidsstelling voor wat betreft het vorderingsrecht. Vervolgens zijn in die akte de goederenrechtelijke leveringshandelingen vastgelegd.

 

Bij het verlijden van vorengenoemde akte van verdeling bent u , althans de kandidaat-

notaris, toerekenbaar tekortgeschoten in haar verplichtingen. Enige erfgename  grondt zich dienaangaande op het hierna volgende.


Een (kandidaat-)notaris is op grond van artikel 43 Wet op het notarisambt, juncto artikel 5

Verordening Beroeps- en gedragsregels 2011 verplicht om voorafgaand aan het verlijden van een

akte partijen zo nodig te wijzen op de gevolgen die voor één of meer van hen uit de inhoud van de

akte voortvloeien.

 

De gefabriceerde akte van verdeling heeft grote nadelige gevolgen gehad voor de enige erfgename Dientengevolge is veroordeelde schadeplichtig geworden ex art. 6:162 BW, door verzaken van zijn zorgvuldigheid- en informatie plicht. De veroordeelde blijkt op onvoldoende wijze Weber geïnformeerd te hebben over de verstrekkende gevolgen van (ondertekening) van de akte van verdeling van 27 juli 2009


Daarenboven mag Enige erfgename op grond van vaste rechtspraak van de veroordeelde verwachten dat zij de zorg in acht neemt die van een redelijk bekwame en redelijk handelend vakgenoot verwacht mag worden. Voren bedoelde zorgvuldigheidsplicht houdt in ieder geval in dat de veroordeelde 

Enige erfgename in staat stelt goed geïnformeerd te beslissen. Indien die zorg door de veroordeelde  niet in acht is genomen, is zij aansprakelijk voor daaruit ontstane schade. Die aansprakelijkheid brengt met zich mee dat de veroordeelde de enige erfgename  zodanig compenseert dat hij uiteindelijk in dezelfde financiële positie komt als wanneer hij door een behoorlijk behandelend vakgenoot zou zijn

geadviseerd, De enige erfgename op basis daarvan zou hebben gehandeld (zie onder meer Hoge Raad 29 mei 2015, NJ 2015/267; Hoge Raad 2 februari 2007, NJ 2007/92; Hoge Raad 3 apri/1992, NJ 1992/396).

 

Uw vennootschap, althans de veroordeelde, heeft in ieder geval nagelaten de enige erfgename te wijzen op het feit dat hij zekerheid had kunnen bedingen bij toedeling van zijn deel van de woning, die onderdeel was van de nalatenschap, aan Anneke, tegen verkrijging van een renteloze geldvordering op haar.

Eén en ander is vastgesteld bij beschikking van 25 juni 2013 van de Kamer voor het notariaat in het

ressort Amsterdam (zaaknummers 536412/ NT 13-11 Ben 536417/ NT 13-12 B). Daarenboven heeft

uw vennootschap, althans de veroordeelde , nagelaten de enige erfgename te wijzen op het feit dat hij ook af had kunnen afzien van aanvaarding van de inhoud van de akte van verdeling (toedeling) . De enige erfgename was niet de opdrachtgever van de akte, De enige erfgename  was medegedeeld

dat die inhoud direct voortvloeit uit de uiterste wilsbeschikking, waaruit de enige erfgename de conclusie trok dat geen andere mogelijkheid bestond dan aanvaarding van het aanbod als zodanig.

 

Er is sprake van hoofdbedrog wanneer een contractpartij opzettelijk een verkeerde voorstelling van de werkelijkheid maakt om de wederpartij ertoe te bewegen het contract te sluiten de enige erfgename moest eerst een boedelmachtiging afgegeven voordat hij zij erfenis kon aanvaarden zodat alles direct alles weg gesluisd kon worden en zo raakte ik mijn erfenis kwijt en mijn zus haar laatste wens

 

CITAAT: EERST BOEDELVOLMACHT UITSLUITEND VOOR HET GEVAL DE ONDERGETEKENDE DE NALATINGSCHAP HIERVOOR ZUIVER HEEFT AANVAARD


14-6-2012 INGEBREKESTELLING MET DWANGSOM €24.999 Aansprakelijk  voor onrechtmatige daad wegens in de pre-aanvaarding face

 

Ter zitting erkende de kandidaat-notaris desgevraagd dat klager na het tekenen van de akte van verdeling 'slechter af was' dan indien het testament van erflaatster zou zijn uitgevoerd. Nu de kandidaat-notaris in deze heeft gehandeld onder verantwoordelijkheid van de notaris en klager gezien het bovenstaande onjuist is geadviseerd en misleid met betrekking tot de gevolgen van de ondertekening van de akte heeft ook de notaris onzorgvuldig jegens hem gehandeld. Dit klachtonderdeel zal daarom jegens beide verweerders gegrond worden verklaard

 

De enige erfgename heeft ten gevolge van vorengenoemde handelwijze schade geleden, welke in ieder geval bestaat uit de door uw vennootschap, althans de veroordeelde, vastgestelde hoogte van de NIET- opeisbare geldvordering op Anneke ad € 46.058,36. De enige erfgename men verkeert immers thans niet in dezelfde financiële positie als wanneer hij door een behoorlijk behandelend vakgenoot zou zijn geadviseerd en de enige erfgename op basis daarvan zou hebben gehandeld.

 

Echter, is alles toegedeeld aan Anneke nu keukenlogica toepassen nu alles omdraaien

 

De navolgende posten,

 

SNS partner polis 56.85.37 € 83.000,00 euro stond op naam wijlen H.J. Roel (PRODUCTIE ).

 

SNS levensverzekering. Polis 95.40.719 € 36.302,00 stond op naam wijlen H.J Roel (PRODUCTIE ).

 

PERCEEL GROND verduisterd

perceel grond, gelegen te Lelystad aan de Beemster 63 (8244 CE)

(kadastraal bekend LELYSTAD 5 1985), groot 214 vierkante meter, welk perceel de gezamenlijke

eigendom was/ is van de erflater en Anneke. De waarde van de grond op vorengenoemde locatie

bedraagt { 75,-- per vierkante meter, zodat de waarde van het perceel € 16.050,-- bedraagt. (PRODUCTIE ).

 

LOONDOORBETALING

Evenmin is bij het waarderen van de nalatenschap van de erflater meegenomen de loondoorbetaling

door de werkgever van de erflater, de stichting Facilitaire Zaken SSGL. De waarde van de

loondoorbetaling bedraagt € 6.192,25 zodat vorengenoemd bedrag (PRODUCTIE ).

(PRODUCTIE .


SUCCESSIERECHTEN

Ten gevolge van de handelwijze van uw vennootschap, althans de kandidaat-notaris, behoren

evenzeer tot de schade de door enige erfgename betaalde successierechten ad {3.455,--, nu die

successierechten, zou de uiterste wilsbeschikking van de erflater zijn uitgevoerd (gehonoreerd), voor rekening van Anneke behoorden te komen (PRODUCTIE ).

 

AANSLAGNUMMER 0937.06.303H71
premie volksverzekering €719 (PRODUCTIE ).

 

BELASTING TERUGGAVE
Inkomstenbelasting €2030,- met aanslagnummer 093706303H802030 (PRODUCTIE ).

 

KOPIE OPVRAGEN AFSCHRIFT DOSSIER € 100 (PRODUCTIE ).

 

INBOEDEL
Geen aandenken € 6000 (PRODUCTIE ).

 

LENIG ANNEKE 6000 (PRODUCTIE ).

 

INTERBANK contract met nummer 732612543 € 12.500,00 (PRODUCTIE ).

 

Totaal € 195.767,25

 

RENTE

Eiser heeft tevens conform artikel 6:119 BW van veroordeelde te vorderen de wettelijke rente , Welke rente vanaf het overlijden van mijn zus Henny tot 21-7-2016 is berekend

 

Rente

:

€ 57.197,71

Hoofdsom + rente

:

€ 252.964,96

 

 

KLACHTEN , BEROEPS PRODUCEREN veroorzaakt door veroordeelde.
klachtenprocedures 4 x
 € 2250 =  € 9000
wraking gegrond veroordeelde zaten zelf in klachtencommissie om klachten af te dekken
€ 2250
Beroepzaak tegen Anneke www.erfenisroof.nl/G.A.M.Peper-kan-niet-rekenen.htm
€ 6000
Kantonzaak tegen Anneke
€ 1000

 

Totaal  € 271.214,96

 

IMMORELE SCHADEVERGOEDING 
Immorele schadevergoeding schadebedrag verdubbelen met de geleden schade tot 10 miljard
NIET respecteren laatste wens in een wilsbeschikking
NIET respecteren de enige erfgename
NIET respecteren familie

 

Alles totaal €  542.429,92

 

IMMORELE SCHADEVERGOEDING 


IDENTITEIT FRAUDE juridisch is door het toedoen van de veroordeelde heb/ben ik geen familie meer van Anneke (wijlen Henny)

Jatten van onze Identiteit eerst ben ik een broer daarna een pleegbroer dan wordt ik stiefbroer is nu ben ik passant voor een voetvrijstelling 1900 onterfde krijg een voetvrijstelling van meer dan 5 ton

 

IMMORELE SCHADEVERGOEDING  INBOEDEL

Geen herrenering en geschiedenis gewist alle film en foto materiaal lag bij Henny en Anneke

 

RESUMEREND

Op grond van het vorenstaande bedraagt de som van de schade die enige erfgename  heeft geleden ten gevolge

van de toerekenbare tekortkoming van uw vennootschap, althans de kandidaat-notaris:

 

Uw vennootschap is op grond van artike/6:74, eerste lid BW en vorengenoemde rechtspraak (Hoge

Raad 29 mei 2015, NJ 2015/267; Hoge Raad 2 februari 2007, NJ 2007/92; Hoge Raad 3 apri/1992, NJ

1992/396) gehouden om de som van de schade aan de enige erfgename te vergoeden.


In het verleden was uw vennootschap op dringend aanraden van Kamer voor het notariaat in het

ressort Amsterdam, destijds bijgestaan door advocaat de weledelgestrenge heer mr. G. van Atten,

reeds met de enige erfgename in onderhandeling getreden, ten einde onderhavige kwestie buitengerechtelijk af te kunnen doen.
De onderhandelingen zijn toen echter afgebroken door de mr. G. van Atten, Waarbij de enige erfgename  het recht op schadevergoeding heeft voorbehouden, nadat de enige erfgename een uitlating van vorengenoemde advocaat opvatte als denigrerend treiteren en niet aan dat onderhavige kwestie nog buitengerechtelijk zou kunnen worden opgelost.

De enige erfgename geeft echter nog altijd de voorkeur aan een buitengerechtelijke oplossing van onderhavige kwestie, waarbij enige erfgename zich het recht op schadevergoeding nadrukkelijk voorbehoudt. De enige erfgename meent dat ook uw vennootschap erbij is gebaat een gerechtelijke procedure te voorkomen.
 

REDEN WAAROM

ik u vriendelijk verzoek om binnen veertien dagen na heden het totaalbedrag ad €   542.429,92

direct aan Enige erfgename te doen toekomen, op bankrekening 47ABNA 04907716 02 NL, t.n.v. G. Weber.

 

Indien enige erfgename niet binnen de vorengenoemde termijn niet van u hebben mogen vernemen, ga ik er vanuit dat u niet zonder gerechtelijke prikkel zal overgaan tot vergoeding van de geleden schade.


De erfgename zal u in rechte te betrekken, in welk geval u de proceskosten en eventuele nakosten verschuldigd wordt.


Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,

Geert Weber enige erfgename die niets heeft gekregen alleen de rekeningen